NESTRAŤ PRÁCU - VZDELÁVAJ SA
Formulár pre registráciu na Úrade práce 
"Záujemca o zamestnanie" (aj keď pracuješ)

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA VZDELÁVANIE ZÁUJEMCU O ZAMESTNANIE

Záujemca o zamestnanie

Trvalý pobyt adresa

Korešpondenčná adresa (v prípade ak sa nezdržiavate v mieste trvalého pobytu)

 

Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania (Vyberte relevantnú možnosť)

Zdôvodnenie žiadosti. Osnova k zdôvodneniu (vyjadrenie k prvým 4 bodom osnovy je povinné)

1. Vysvetlite, ako Vám požadované vzdelávanie (vo vzťahu k cielenej profesii, ktorú plánujete vykonávať po absolvovaní vybraného vzdelávania) pomôže uplatniť/udržať sa na trhu práce, prípadne lepšie sa prispôsobiť zmenám na trhu práce a popíšte tiež, ako konkrétne by Vašu pozíciu na trhu práce v súvislosti s cielenou profesiou mohlo ohroziť, ak by ste požadované vzdelávanie neabsolvovali.
1. Napíš jednou vetou, ako Ti tento kurz pomôže byť lepší v terajšom zamestnaní (ak si chceš udržať prácu)
2. Napíš jednou vetou, ako Ti tento kurz pomôže (ak chceš zmeniť prácu)
3. Napíš jednou vetou, aké vedomosti a zručnosti z tohto kurzu Ti pomôžu zdokonaliť sa vo svojej profesii (rýchlejšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré by mohli nastať v Tvojej práci)
4. Napíš jednou vetou, aké vedomosti a zručnosti z tohto kurzu Ti pomôžu v novej práci
5. Napíš jednou vetou, ako by mohla byť ohrozená Tvoja profesia (práca), keby si tento kurz neabsolvoval Na každú otázku, ktorá je pre teba relevantná odpovedz jednou vetou!

2. Popíšte prepojenie medzi požadovaným vzdelávaním a Vašou cielenou profesiou (ako konkrétne pri výkone Vašej cielenej profesie využijete poznatky získané požadovaným vzdelávaním a čo konkrétne budete pri výkone cielenej profesie robiť).
1. Napíš jednou vetou, ako Ti pri výkone Tvojej cielenej profesie pomôžu poznatky získané požadovaným vzdelávaním
2. Napíš jednou vetou, ako Ti pomôže ukončenie vybraného vzdelávania (tohto kurzu) v súčasnom zamestnaní
3. Napíš jednou vetou, ako Ti pomôže ukončenie vybraného vzdelávania (tohto kurzu) v budúcom zamestnaní
4. Popíš konkrétne činnosti, ktoré budeš môcť vykonávať po ukončení kurzu Na každú otázku, ktorá je pre teba relevantná odpovedz jednou vetou!

3. Popíšte prepojenie medzi Vašou cielenou profesiou a aktuálnou situáciou na trhu práce (kde konkrétne vidíte Vaše uplatnenie na trhu práce – uveďte konkrétneho zamestnávateľa a pozíciu, na ktorej by ste sa uňho mohli zamestnať – v prípade, ak je Vaša cielená profesia totožná s aktuálnou, stačí uviesť len konkrétneho zamestnávateľa).
1. Napíš konkrétneho zamestnávateľa u ktorého by si sa chcel/a zamestnať, keď ukončíš požadované vzdelávanie (tento kurz)
2. Napíš o aké pracovné miesto sa chceš uchádzať u tohto zamestnávateľa
3. Ak nezmeníš zamestnávateľa, stačí uviesť len súčasného zamestnávateľa Na každú otázku, ktorá je pre teba relevantná odpovedz jednou vetou!

4. Popíšte konkrétne predpoklady, ktoré podľa Vás máte na výkon Vašej cielenej profesie (predpokladom môžu byť Vaše schopnosti, prenositeľné zručnosti, vzdelanie, prax alebo osobnostné predpoklady, t. j. povahové vlastnosti).
1. Napíš, aké máš ukončené vzdelanie, (názov školy) a či je vhodné tvoje vzdelanie na prácu ktorú vykonávaš, alebo na prácu v ktorej by si chcel pracovať
2. Napíš, koľko rokov praxe máš v odbore o ktorý sa úchádzaš
3. Napíš, aké povolania si v minulosti vykonával, ktoré majú spojitosť s výberom Tvojho budúceho povolania o ktoré sa uchádzaš
4. Ak si v tejto profesii ešte nikdy nepracoval, napíš celou vetou prečo máš o túto prácu záujem
5. Popíš svoje povahové vlastnosti a pracovné zručnosti, ktoré by si vedel uplatniť v Tvojej novej pracovnej pozícii (práci) Na každú otázku, ktorá je pre teba relevantná odpovedz jednou vetou!


Uveďte čokoľvek ďalšie, čo považujete s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu za dôležité a potrebné v tejto súvislosti spomenúť.

Ak Vaše požadované vzdelávanie súvisí s oblasťou nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie alebo zeleného hospodárstva, popíšte túto súvislosť, resp. doložte relevantný doklad, ktorým bude súvislosť preukázaná.


Podporný dokument k žiadosti:

Podporný dokument má poukazovať na prepojenosť požadovaného vzdelávania s potrebami trhu práce:

- záujemca o zamestnanie má možnosť preukázať dokumentom, ktorý môže byť priložený v tlačenej podobe, alebo je možné nižšie uviesť odkaz na príslušný webový portál

alebo

alebo

- záujemca o zamestnanie má povinnosť preukázať prostredníctvom niektorého z nasledovných dokumentov:


IT Fitness Test

(voliteľná položka v prípade záujmu o vzdelávanie v oblasti digitalizácie a automatizácie)


SWOT spol. s r.o.  

Ivana Krasku 14, 934 01 LEVICE

kancelária vzdelávacej spoločnosti


+421 907 344 188
 kancelaria@swot.sk

Ing. Mária Vnuková 

sekcia Vzdelávanie odídencov – vzdelávacie aktivity

0948 870 872
vnukova.swot@gmail.com

Dušan Bernath 

sekcia Vzdelávanie odídencov – vzdelávacie aktivity

0903 572 155
bernath.swot@gmail.com